top of page

Organization

2023 組織架構圖.png
Honorary Chair
Nicole Chan
Chairman
Taka Kao
Executive Director
Director
Pochang Wu, Yung-Chen Hsieh, Yu-Han Chu, Yi-Quan Chen, Yu-Ding Lin, Yu-Show Chou, Mao-Jen Kuo, Alec Liu, Ted Chen, Nicholas Yang, Neil Lee, Tom Soong
Executive Supervisor
Jonathan Yang
Supervisor
Chi-Han Ai, Yu-Ju Cheng
Consultant

Fei-Fei Tseng, Yu-Chun Yeh, Celine Chen, Daniel Huang, Bryan Cheng

Secretariat
Kevin Chen, Jing Lin, Hank Huang, Cindy Kao, Lynn Lu
bottom of page